Hírek, információk

VERSENYKIÍRÁS

Az Oktatási Hivatal által meghirdetett
FŐVÁROSI KOMPLEX RAJZVERSENY – 1. és 2. kategória
2018/2019.tanév

 

A verseny pedagógiai célja

A Fővárosi komplex rajzverseny olyan a közoktatást és az alapfokú művészeti oktatást is kapcsolatba hozó rendszeres szaktárgyi tanulmányi verseny, mely a tudásmegosztás segítése mellett a módszertani kultúrát fejlesztő szaktárgyi programot is jelent. Fontos hálózatépítési és kapcsolattartási lehetőség. A verseny iskolai, tankerületi fordulóira és fővárosi döntőre való felkészítés a felkészítő tanároknak és a felkészülő versenyzőknek komoly szakmai programot és a fejlesztési célokat tudatosító munkát jelent. A versenyprogram igazodási pontot adhat a szakmai munkaközösségek számára, hiszen az évenként feldolgozásra felajánlott újabb és újabb témák jellegüknél fogva feltárják és összesítik az egy-egy területen elért kompetenciákat. A fentiek értelmében a versenyen az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ irányítása alá tartozó településekről az állam, az önkormányzatok és az egyházak által fenntartott iskolák egyaránt részt vehetnek.

A verseny analitikus értékelési rendszere úgy fejleszti a módszertani kultúrát, hogy minden döntőbe jutott versenyzőnek, felkészítő tanárnak és szülőnek korrekt, hasznosítható visszajelzést ad a képesség- fejlesztésben elért eredményeiről. A verseny komplexitása éppen abban nyilvánul meg, hogy legalább két alkotói tevékenységformában (problémamegoldás, megvalósítás) elért teljesítményszinteket méri össze hat indikátor alapján. Így teszi láthatóvá a speciális adottságokat és segíti az egyedi fejlesztési programok megtervezését. Megismerhetővé válik a személyes megjelenítő- és kifejezőerő irányultsága, valamint az értékteremtő kreativitás.

A Komplex rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, tovább gondolását és fejlesztését.

Fontosnak tartjuk a versenyen készült vizuális alkotások archiválását és dokumentálását, ami a későbbi felkészítések, fejlesztések és kutatások alapját képezheti. Az archívum, jellegéből adódóan értékes gyakorló- és tanulóterep a tanárképzésben részt vevő, a rajzfejlődés életkorhoz kötődő szintjeinek változását tanulmányozó egyetemi hallgatóknak is, akik akár a verseny lebonyolításban is komoly szerepet kaphatnak.

A verseny értékelésébe, zsűrijébe a szaktárgyat gondozó szaktanácsadók bekapcsolódása tovább erősíti az egymástól elszigetelve, különféle iskolatípusokban működő tehetséggondozó műhelyek képzési profiljának és jelentős eredményeinek felismerését, támogatását és a jó gyakorlatok továbbadását.

A versennyel kapcsolatos információk megosztása egyrészt szaktárgyi honlapon (letölthető verseny- kiírások, jelentkezési lapok, időpontok és helyszínek, szakirodalom stb.), másrészt hírlevelekkel (a meghirdetésre kerülő tematikus versenyfelkészítő foglalkozások programjai, a felkészítést segítő online források stb.) történik.

A verseny szakmai felelőse

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriái

Az 1. és 2. kategória korcsoportjai

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

 • az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • az ötödik korcsoportba a kilencedik és tizedik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a hatodik korcsoportba a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók tartoznak.
 • Egyéb kategóriák: páros, csoportos

A verseny jellege, részei

A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A csapatok az elődöntőre meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldanak meg a gyakorlati feladatokat. A versenykiírás 8. pontjában (A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése) tájékoztató jelleggel megadott feladatokhoz a kiírás közzétételével egyidejűleg pontos feladatleírásokat és egyéb, ezekhez kapcsolódó segédleteket teszünk közzé honlapunkon.

(http://rajz.fazekas.hu/szakanyagok-szakmai-dokumentumok/2018-19-fovarosi-rajzverseny-szakanyagok-segedletek/)

A verseny fordulói

Válogatóversenyek

A válogatóversenyek időpontját, tematikáját és feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek, a tankerületi koordinátorok, az iskolai válogató esetén a szaktanárok határozzák meg.

 • Tankerületi válogató

A párok/csapatok a szaktárgyi bírálóbizottság döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre történő nevezésre. A tankerületi zsűri minden, arra alkalmasnak talált csapatot felkészítő tanára közreműködésével nevezhet a fővárosi döntőbe.

A tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett a szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése.

 • Iskolai válogató

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, vagy a tankerületi verseny tematikája és lebonyolítása a Fővárosi komplex rajzversenyétől eltérő (pl.: páros/csoportmunka helyett egyéni verseny), akkor az iskolai válogató után a felkészítést végző szaktanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált párokat/csapatokat a fővárosi döntőbe.

 • Önálló (független) nevezések

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi, Iskolai válogató, vagy a felkészítés nem iskolarendszerű oktatás keretén belül történik (pl.: szakkör, rajziskola, magántanár), akkora felkészítést végző tanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált párokat/csapatokat a fővárosi döntőbe. Értelemszerűen, a csapattagok ez esetben más-más iskolából kerülhetnek össze.

Fővárosi döntő

Elődöntő

Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai bírálóbizottság értékeli és kiválasztja azokat a párokat/csapatokat, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre. Az elődöntő zsűrijének nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók helyezéseire, következésképp azok eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak. A zsűri döntése a verseny honlapján kerül közzétételre.

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2018/19-es tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje:                 2019. 02.08. éjfél

Elődöntő (a pályamunkák elbírálása):                                    2019. 02.16.

A döntés közzététele:                                                                 2019. 02.20.

http://raiz.fazekas.hu/eredmenyek/

Döntő

Az elődöntőn sikeres párok/csapatok tagjaiból a döntő helyszínén új, véletlenszerűen összesorsolt csoportokat szervezünk. Az új csapatok tagjai egymással együttműködve, csoportmunkában készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és időkeretben.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele az Oktatási Hivatal Nevezési lap leadása, amit a Tehetségháló honlapról lehet letölteni.

2019.03.02. (szombat) 9—12 óra között   11-12. évfolyam

2019.03.09. (szombat) 9—12 óra között   9-10. évfolyam

2019.03.23. (szombat) 9—12 óra között   7-8. évfolyam

2019.03.30. (szombat) 9—12 óra között   5-6. évfolyam

2019.04.06. (szombat) 9—12 óra között   3-4. évfolyam

2019.04.13. (szombat) 9—12 óra között   1-2. évfolyam

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján: http://raiz.fazekas.hu/eredmenyek/, valamint www.tehetseghalo.hu weboldalon.

A verseny lehetőségeit, valamint az eddigi gyakorlatot figyelembe véve

 • 1. és 2. korcsoportban 15-15, egyenként 2 főből álló alkotópár
 • 3. és 4. korcsoportban 10-10, egyenként 3 főből álló csapat
 • 5. és 6. korcsoportban 7-7, egyenként 4 főből álló

csapat kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a környezetkultúrához kötődnek.

Tér- és tárgytervezés

A 2018/19-as tanévi verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez kötődik. A probléma- felvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok valamint az alkalmazható technikák évről évre változnak, ezért a felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre.

A Fővárosi komplex rajzverseny az elmúlt években témaköreit tekintve elsődlegesen a képzőművészeti megjelenítés különféle lehetőségeire, kevéssé ismert gyakorlatainak a vizuális nevelés módszertani kultúrájába történő beemelésére fókuszált. 2018-ban útjára indítottuk a designkultúra fogalomkörébe tartozó tematikát- és feladatsort, melynek hátterében az a kézenfekvő szándék húzódott meg, hogy több irányban fejlesszük tehetséges tanulóink képességeit.

Az e tanévben felkínált témák és feladatok alkalmasak a problémaérzékeny, azokra válaszolni, cselekedni képes, kezdeményező alkotói attitűd kialakítására, a designer szerepmodelljének (és gondolkodási rendszerének) megtapasztalására, átélésére. A tervezési feladatok páros/csoportos megoldása kooperatív munkaformában egyszerre szolgálhat egyéni és közösségi célokat, melynek során a problémamegoldó gondolkodás folyamatát mérhetik rá tudásukra a versenyzők, amikor végigjárják az információgyűjtéstől az értékteremtésig tartó grádusokat.

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése

Elődöntő

Az alábbiakban tájékoztatási céllal megadott feladat-ismertetésekhez a versenykiírás közzétételével egyidejűleg pontos leírásokat és egyéb, ezekhez kapcsolódó segédleteket teszünk közzé honlapunkon: (http://rajz.fazekas.hu/szakanyagok-szakmai-dokumentumok/2018-19-fovarosi-rajzverseny-szakanyagok-segedletek/ )

1-2. évfolyam

„Ha mi műalkotások lennénk…”

Páros munkában hozzanak létre meghatározott méretű síkbéli alkotást. A nevezési munkán magukat, mint műalkotást ábrázolják. Színes alkotások készítését várjuk, ahol lényeges a mú’-alkotás-párok egymáshoz fűzött térbeli és tartalmi viszonyának megjelenítése. Regisztrációhoz feltöltendő a munkáról készült műtárgyfotó.

3-4. évfolyam

„Tervezzetek maszkot!”

Páros munkában tervezzenek meg és hozzanak létre olyan maszkokat, amelyek leginkább tükrözik a csapattagok néhány jellemző személyiségvonását! Az elkészítendő álarc legyen testre illeszkedő, viselhető. Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és fotó a felöltött álarcról.

5-6. évfolyam

„Művészház”

Alakítsanak három főből álló csoportot és a megadott művészek közül egyet kiválasztva tervezzenek meg egy olyan házat, amelyben a kiválasztott művész szívesen lakna és alkotna! Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és az elképzelt épület színes látványterve, valamint az épület alaprajza, melyben belső tereinek tervezett funkciói is jelölve vannak.

7-8. évfolyam

„Papírrepülő”

Alakítsanak három főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek meg egy olyan papírrepülőt, amely a versenyhonlapunkról letölthető sablon átalakításával, újragondolásával készül. A repülő legyen működőképes, ezen túlmenően képviselje a csapatidentitást is. A regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap, melyen a funkcióelemzés-formatervezés-átalakítás fázisai mellett bemutatásra kerülnek a tárgy felületén megjeleníteni kívánt látványelemek, valamint fotó a papírrepülőről.

9-10. évfolyam

„Térből térbe”

Alakítsanak négy főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek és modellezzenek meg egy olyan öltözéket, ami táskává alakítható. Az öltözék és a táska funkcióját is a tervező csapat határozza meg.

A modellnek életnagyságúnak és működőképesnek kell lennie. A regisztrációhoz feltöltendő a tervezés fázisait és az elképzelt tárgy színes látványtervét bemutató tervlap, valamint a modell használhatóságát dokumentáló fotók.

11-12. évfolyam

„Újragondolva”

Megadott alaprajz alapján 4 fős csoportba szerveződve tervezzenek épületet megadott funkcióra. Az alaprajzhoz ragaszkodjanak, de a homlokzatot az épület használati céljához igazítva változtassák meg. Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és az elképzelt épület színes látványterve.

A felkészítő tanárok feladata az, hogy:

 • egy korcsoportban tanuló diákokból állítsák össze/szervezzék meg a párokat/csapatokat;
 • a feladatot az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel;
 • a versenyre nevezni kívánt párok/csoportok munkájának segítése, mentorálása.

Az elődöntőn továbbjutó pároknak/csapatoknak a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A tervlapok és látványtervek e célra alkalmas mappában; a tárgyak megfelelő méretű, sérülésmentes szállításukat, tárolásukat biztosító csomagolásban/dobozban kerülnek beadásra.

A mappa felületén valamint a pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet.

Döntő, helyszíni feladat

A döntőbe továbbjutott csapatok feladatukat a helyszínen ismerik meg. Ez a kiírás szellemiségéhez illeszkedő, tervezői/modellezői feladat lesz.

A csapatok és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező Intézmény gondoskodik.

A fővárosi döntőn a versenyzők egyedi azonosítót/regisztrációs számot kapnak, melyet feltüntetünk a helyszínen készült alkotáson. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a verseny-munkákon elhelyezni.

A zsűri a helyszínen készült alkotást értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

Anyag- és eszközhasználat:                                         5 pont

Funkcionalitás- és formaalkotás:                              5 pont

Téralkotás:                                                                         5 pont

Komponálás:                                                                    5 pont

Együttműködő képesség, kommunikáció:            10 pont

Kreativitás, kifejezőerő, összkép:                             20 pont

Összesen:                                                                          50 pont

A döntő helyszínén készült alkotás a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított.

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja: 2019. május 11. (szombat) 9-12-ig.

Az el nem vitt munkák megőrzésére, tárolására nincs lehetőség.

A nevezés módjai, határidői, regisztrációs lap (mellékletként)

Az elődöntőbe online regisztrációs lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult csapatoknak.

Az online regisztrációs lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben, csatolmányként elküldik a csapat pályamunkáiról készített – az alkotások megismerését segítő, azokat jól bemutató – tervlapokat és fotókat. A tervlapok szkennelése megengedett.

A csatolt képek a következő technikai paramétereknek feleljenek meg:

 • rövidebb oldala legalább 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással
 • fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)
 • a szkennelt tervlap fájlformátuma PDF, normál tömörítéssel

A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a csapat korcsoportja, jeligéje, a csapattagok nevéből generált karakterlánc,
 • a terv-lap/műtárgyfotó feladatra utaló címe és száma, az intézmény irányítószáma;
 • a fájlnév szóközöket nem tartalmazhat, elemeit alul vonás-jellel (_) kell elválasztani egymástól;
 • példa a helyes fájlnév létrehozására: 04_Boeing747_MNPGTM_űrsiklól_1082 ill.:

04_Boeing747_MNPGTM_DSCN7787_1082

A megadott paraméterektől történő eltérések formai hibának minősülnek, és a pályázati cselekmény visszautasítását/érvénytelenségét eredményezhetik.

A regisztrációs űrlapok elérhetőségei:

1-2. korcsoport:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqraD8ODXNOq1YOXcOkPcbilEm2KNibN5X82EyHPWAkB5E_w/viewform

3-4. korcsoport:

https://docs.google.com/forms/d/1q6HN1kgxMZsf3yEp7TgiyZ1TXpcCXaDtHmDgwRvGRYI/viewform

5-6. korcsoport:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9QSDIXhGYswOZ-rKylbkGD5kuqE51xFHsS54S_P33LxGyg/viewform

 

A regisztrációs űrlapokon az alábbi adatokat kell megadni:

 • Az elődöntőre történő regisztráció előfeltételének megadása:
 • Tankerületi válogató
 • Iskolai válogató
 • Önálló (független) nevezés
 • A csapat adatai:
 • A csapat korcsoportja (Id. példa-fájlnév: 04);
 • A csapat jeligéje (Id. példa-fájlnév: Boeing 747);
 • A feltöltendő dokumentáció (tervlapok, műtárgyfotók) feladatra utaló címe és száma; (Id. példa-fájlnév: űrsiklól; ill. műtárgyfotónál a mobiltelefon/fényképezőgép által generált fájlnév is használható, pl: DSCN7787)
 • A csapattagok neve, születési időpontja, évfolyama;
 • A csapattagok nevéből generált karakterlánc (min. 4, max. 8 karakter; Id. példa-fájlnév: MNPGTM – ahol a karakterlánc [Minta Név, Példa Géza, Terv Mandula] fiktív nevekből lett létrehozva)
 • Az Intézmény és a felkészítő tanár adatai:
 • A csapatot nevező intézmény neve;
 • Az intézmény postacíme (irányítószám, település, közterület neve, házszám);
 • A csapatot felkészítő- nevező, kapcsolattartó tanár neve;
 • A felkészítő tanár e-mail címe;
 • A pályamunkák (tervlapok, műtárgyfotók) fájlnevei

A felkészítő tanár nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőket és szüleit tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról, valamint arról, hogy a munkafolyamatokról és a versenyművekről digitális dokumentáció készül.

A pályamunka tervlapjainak és műtárgyfotóinak feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

A döntőbe jutott versenyzők nevezési lapján az alábbi adatokat kell megadni és a Hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni:

 1. A versenyzők neve, évfolyama
 2. Felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-mail-címe
 3. Az iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe
 4. Versenyfelelős neve

A Hozzájáruló nyilatkozat tartalma:

„A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem. Tudomással bírok arról továbbá, hogy a saját vagy képviseltem személyes adatai kezeléséről bármikor kérhetek tájékoztatást az Oktatási Hivatal elérhetőségein, kérhetem továbbá saját vagy képviseltem személyes adatainak törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-19. §, valamint 21. § alapján. Érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. § alapján, illetve kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Infotv. 52.§ szerinti vizsgálatát.”

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele a kinyomtatás után kitöltött, aláírt, pecséttel ellátott, az Oktatási Hivatal Nevezési lap és Nyilatkozat leadása, amit a www.tehetseghalo.hu honlapról, illetve a versenyhonlapról lehet letölteni.

A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje

Az elődöntőn eredményesen szereplő, döntőbe továbbjutott párok/csapatok csapatnevét és jeligéjét 2019. február 20-án tesszük közzé a verseny honlapján (http://raiz.fazekas.hu/eredmenvek/): a felkészítő tanárokat pedig a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címükön kiértesítjük.

 

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 7-15, kettő-négy főből álló csapat tanulói kapnak lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A versenyző vagy intézménye által fizetendő nevezési díj nincs.

A verseny díjai

A zsűri az életkori sajátosságokra tekintettel évfolyamonként értékeli a párokat/csapatokat és évfolyamonként első, második és harmadik helyezést adhat ki. Az 1-3. helyezett párok/csapatok az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát vehetik át, melyek átadására 2019. június 5- én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

A verseny ütemterve

 

Határidő Feladat
2019. 02.08. A benevezési munkák feltöltésének határideje
2019. 02.16. Elődöntő (a pályamunkák elbírálása):
2019. 02.20. A döntés közzététele
2019.03.02. (szombat) 9—12 óra 2019.03.09. (szombat) 9—12 óra 2019.03.23. (szombat) 9—12 óra 2019.03.30. (szombat) 9—12 óra 2019.04.06. (szombat) 9—12 óra 2019.04.13. (szombat) 9—12 óra fővárosi döntő lebonyolítása

11 -12. évfolyam

9-10. évfolyam

7-8. évfolyam

5-6. évfolyam

3-4. évfolyam

1-2. évfolyam

2019. 06. 05. központi díjátadó ünnepség

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:

Garamvölgyi Béla vezetőtanár

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

E-mail: raiz.fazekas@gmail.com Tel/Fax: +36-1-2101-030/226

Kapcsolattartó:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens

Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

1088 Budapest, Vas u. 8.

E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagytehetseg.bppok@oh.gov.hu Telefon: +36-1-374-2142

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kivonat

A

2017/2018 TANÉV

FŐVÁROSI KOMPLEX RAJZVERSENY

VERSENYKIÍRÁSÁBÓL

                                                                                                        

A verseny megnevezése

Fővárosi komplex rajzverseny 1. és 2. kategória

 

A verseny kategóriái

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

 • az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • az ötödik korcsoportba a kilencedik és tizedik évfolyamos tanulók tartoznak;
 • a hatodik korcsoportba a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók tartoznak.

A verseny jellege, részei

A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A versenyzők az elődöntőre és a döntő fordulóra is a versenykiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatokat.

 

A verseny fordulói

 

Válogatóversenyek              

A válogatóversenyek időpontját, tematikáját és feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek, a tan­ke­rü­le­ti koordinátorok, az Iskolai válogató esetén a szaktanárok határozzák meg.

 1. Tankerületi válogató

A versenyzők a szaktárgyi zsűri döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre történő nevezésre. A tankerületi zsűri minden, arra alkalmasnak talált versenyzőt felkészítő tanára közreműködésével nevezhet a fővárosi döntőbe.

A tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése.

 

 1. Iskolai válogató

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, akkor az iskolai válogató után a felkészítést végző tanító, szaktanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált versenyzőket a fővárosi döntőbe.

 

 1. Önálló (független) nevezések

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi, iskolai válogató, vagy a felkészítés nem iskolarendsze­rű oktatás keretén belül történik (pl.: szakkör, rajziskola, magántanár), akkor a felkészítést végző tanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált versenyzőt a fővárosi döntőbe.

 

Fővárosi döntő

 

Elődöntő

Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai zsűri értékeli és kiválasztja azokat a versenyzőket, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre.

Az elődöntő zsűrinek nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók helyezéseire, következésképp azok eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak.

A zsűri döntése a verseny honlapján kerül közzétételre.

 

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2017-2018-as tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje:                2018. január 14.

Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése):                              2018. január 20–27.

A döntés közzététele:                                                    2018. február 3.

http://rajz.fazekas.hu/eredmenyek/

 

Döntő

Az elődöntőn sikeres versenyzők a döntő helyszínén készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és időkeretben.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

 

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele az OH Nevezési lap leadása, amit a Tehetségháló honlapról lehet letölteni.

 

2018. 02. 17. (szombat) 9—12 óra között 11 – 12. évfolyam
2018. 02. 24. (szombat) 9—12 óra között 9 – 10. évfolyam
2018. 03. 03. (szombat) 9—12 óra között 7 – 8. évfolyam
2018. 03. 24. (szombat) 9—12 óra között 5 – 6. évfolyam
2018. 04. 07. (szombat) 9—12 óra között 3 – 4. évfolyam
2018. 04. 14. (szombat) 9—12 óra között 1 – 2. évfolyam

 

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján:
http://rajz.fazekas.hu/versenyekpalyazatok/eredmenyek/ valamint Tehetségháló honlapon.

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 60-80 tanuló kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a környezetkultúrához kötődnek

Tér- és tárgytervezés megadott stílusra

A 2017/18-as tanévi verseny a műismereten alapuló, vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív átgondolt használatának minőségéhez kötődik.

E tanévben útjára indítunk a designkultúra fogalomkörébe tartozó tematikát- és feladatsort, melynek hátterében az a kézenfekvő szándék húzódik meg, hogy több irányban fejlesszük tehetséges tanulóink képességeit. A felkínált témák és feladatok alkalmasak a problémaérzékeny, azokra reflektálni, cselekedni képes, kezdeményező alkotói attitűd kialakítására, a designer szerepmodelljének (és gondolkodási struktúrájának) megtapasztalására, átélésére. A feladatok során a diákok ismert és kevésbé ismert képzőművészeti alkotások által inspirálódva térbeli alkotásokat hoznak létre. A diákok rendelkezésére bocsátott művek stilisztikai, konceptuális és kompozíciós sorvezetőként szolgálnak, áttéve a hangsúlyt a térbeli megnyilvánulásra.

Itt kívánjuk felhívni a verseny iránt érdeklődő Kollégák figyelmét 2017. 11. 18-án, a Fazekas dísztermében megrendezésre kerülő VIMM (Vizuális Mestertanár Műhely) foglalkozásra, melynek központi témája ismét a Fővárosi Rajzverseny lesz.

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése

Elődöntő

A nevezési munka egy transzformáció: megadott 2D-ből megalkotott 3D-be. Lényeges kitétel, hogy a stílusanalógia/stílusgyakorlat-feladat megoldása nem lehet a forrásmű valamiféle térbeli parafrázisa!

1 — 4. évfolyam

„állatok háza”

A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsenek lakótér makettet az alkotásokon szereplő állatkaraktereknek! Anyaghasználat: maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel (1496.)
  https://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci/the-lady-with-the-ermine-cecilia-gallerani-1496
 2. Piero Cosimo: Erdőtűz (1505.)
  https://www.wikiart.org/en/piero-di-cosimo/the-forest-fire-1505
 3. Maarten de Vos: Leopárd (1603.)
  https://www.wikiart.org/en/maarten-de-vos/leopard-1603
 4. Eugéne Delacroix: Tigris és oroszlán (1856.) https://www.1000museums.com/art_works/eugene-delacroix-tiger-and-lion
 5. Constant Troyon: Hazatérés (1860.)
  https://www.wikiart.org/en/constant-troyon/return-of-the-herd
 6. Henri Rousseau: Majmok a narancsligetben (1910.)
  https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/apes-in-the-orange-grove
 7. Franz Marc: Tigris (1912.)
  https://www.wikiart.org/en/franz-marc/tiger-1912
 8. Oskar Kokoschka: Tigris-oroszlán (1926.)
  https://www.artsy.net/artwork/560c404e7261696aba0000bd
 9. Victor Vasareli: Tigrisek (1938)
  https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/tigres-1938

 

5 — 8. évfolyam

„barátságkuckó”

A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsék el egy olyan tér makettjét, amely 2-3 főnek alkalmas közös időtöltésre! Anyaghasználat: maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. John Everett Millais: A favágó lánya (1851.)
  https://www.wikiart.org/en/john-everett-millais/the-woodman-s-daughter
 2. Piet Mondrian: Still Life with Gingerpot II. (1912.)
  https://www.guggenheim.org/artwork/3001
 3. Paul Klee: Hammamet (1914.)
  https://www.wikiart.org/en/paul-klee/hammamet
 4. Johannes Itten: Találkozás (1919.)
  https://www.mutualart.com/Artwork/Meeting/AE0364AAE0536D1A
 5. Moholy-Nagy László: Kompozíció Z VIII. (1924.)
  https://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/composition-z-viii-1924
 6. Grigorio de Chirico: Régészek (1927.)
  https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-archaeologists-1927
 7. Nicolas de Staël: Alakok a tengerparton (1952.)
  https://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1237-1291-view-european-abstraction-profile-de-stael-nicolas.html
 8. Joan Miró: Woman, bird and star (Homage to Picasso) (1966.)
  http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AS03162_14.jpg
 9. Victor Vasareli: Keple Gestalt (1968.)
  https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/keple-gestalt-1968

 

9 — 12. évfolyam

Festményből térbeli alkotás

A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsenek térkompozíciót! Anyaghasználat: maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. Georges Braque: Halászhajók (1909.)
  https://www.wikiart.org/en/georges-braque/fishing-boats
 2. Umberto Boccioni: Az emberi test dinamikája (1913.)
  https://www.wikiart.org/en/umberto-boccioni/dynamism-of-the-human-body
 3. Charles Lapicque: Jeanne d’Arc átkel a Loire-on (1940.)
  https://www.wikiart.org/en/charles-lapicque/jeanne-d-arc-traversant-la-loire-1940
 4. Atanasio Soldati: Csendélet (1944.)
  https://www.farsettiarte.it/it/asta-0154-1/atanasio-soldati-natura-morta.asp
 5. Fritz Winter: Earthbound (1952.)
  https://www.guggenheim.org/artwork/4276
 6. Giuseppe Capogrossi: Superficie No. 210 (1957.)
  http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/11_superficie_210.jpg
 7. Adolf Fleischmann: #180, (1959.)
  https://www.wikiart.org/en/adolf-fleischmann/180-1959
 8. Friedensreich Hundertwasser: 433 The I Still Do Not Know (1960.)
  https://www.wikiart.org/en/friedensreich-hundertwasser/433-the-i-still-do-not-know-1960
 9. Maria Elena Vieira da Silva: Gérard Philipe színháza (1975.)
  http://www.musee-unterlinden.com/collections/le-theatre-de-gerard-philipe/

 

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a feladatot az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel. Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. Az alkotások 220x220x220 mm-es dobozban kerülnek beadásra. (A doboz ajánlott anyaga: mikrokarton/hullámkarton, szabásmintája letölthető: innen.)

A dobozon és a pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet.

 

Döntő, helyszíni feladat

 

A versenyzők feladatukat a helyszínen ismerik meg. Ez a kiírás szellemiségéhez illeszkedő, környezetkultúrához kapcsolódó, tervezői feladat végrehajtása lesz.

A feladat megoldásához szükséges anyagokat és eszközöket a versenyszervezők biztosítják. (A3 műszaki rajzlap, grafitceruza, radír, színes ceruzakészlet, ecsetfilcek, tűfilc, vízfesték, ecset, rajztoll, nádtoll, fapác) Saját ecset használata megengedett.

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja: 2018. május 12. (szombat) 9.00 – 12.00-ig.

A döntő helyszínén készült alkotás a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított.

 

A fővárosi döntőben részt vevő versenyzők értékelése

 

A versenyzők és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező intézmény gondoskodik.

A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot is kapnak, melyet feltüntetünk a jelige mellett a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.

A zsűri a helyszínen készült alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

Anyag- és eszközhasználat:                  5 pont

Formaalkotás:                                      5 pont

Téralkotás:                                           5 pont

Komponálás:                                        5 pont

Kreativitás, kifejezőerő:                      20 pont

A két munkára összesen:                    80 pont

 

A nevezés módja, határideje

 

A fővárosi döntőbe online nevezési lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult versenyzőknek.

Az online nevezési lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző pályamunkájáról készített – az alkotás megismerését segítő, azt jól reprezentáló, bemutató – műtárgyfotót.

A csatolt kép a következő technikai paramétereknek feleljen meg:

 • rövidebb oldala 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással
 • fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)

A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
 • a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól: pl.: 07_Minta jelige_Közösségi tér_1029

A megadott paraméterektől való eltérés formai hibának minősül, és a pályázati cselekmény visszautasítását/érvénytelenségét eredményezheti.

A nevezési lap elérhetősége:

https://goo.gl/forms/9eEEwpaEtN2b3sL83

A pályamunka műtárgyfotójának feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

 

A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje

Az elődöntőn eredményesen szereplő, döntőbe továbbjutott versenyzők névsorát 2018. február 3-án tesszük közzé a verseny honlapján, a http://rajz.fazekas.hu/eredmenyek/ URL-címen.

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 60-80 tanuló kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A versenyen nevezési díj nincs.

 

A verseny díjai

A zsűri a rajzfejlődési szintekre tekintettel évfolyamonként értékeli a versenyzőket és évfolyamonként első, második és harmadik helyezést adhat ki. Az oklevél mellett az 1-3. helyezett versenyző könyvutalványban is részesül.

 

Szakmai vezető:

Garamvölgyi Béla

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

E-mail: rajz.fazekas@gmail.com

Telefon: +36/1/210-1030 / 226

Koordinátor:

Bordáné Kovács Zita

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu

Tel:+36/1/374-2142